Prestatieplannen
   

 

Motieven voor het maken van een prestatieplan

Prestatieplannen zijn te beschouwen als een offerte van de instelling aan de gemeente. Ze zijn soms globaal en worden ook wel ondersteund door werkplannen of aanvullende uitwerkingen of (deel)offertes. De beschikking van de gemeente is in feite het antwoord op het prestatieplan.

 

Doelen van een prestatieplan:

•  zien wat de organisatie doet en daardoor ook vertrouwen krijgen in de organisatie

•  kunnen sturen op prestaties (door gemeente en instelling), passend in het gemeentelijke beleid

•  een keuze kunnen maken tussen prestaties onderling van een instelling en/ of tussen prestaties van verschillende instellingen

•  een afweging kunnen maken tussen inzet van middelen naar te leveren prestaties

•  prestaties afspreken

•  monitoren op de uitvoering

•  bijsturen op de uitvoering

•  beoordelen van geleverde prestaties

•  afrekenen op geleverde prestaties

 

Hindernissen bij prestatiesturing

Prestatieplannen zijn overal in het land in ontwikkeling. De vraag daarbij is steeds hoe serieus prestatieplannen opgepakt worden en kunnen worden, door zowel de instelling als de gemeente. Een aantal hindernissen op de weg naar meer prestatiesturing zijn:

•  gebrek aan effectmeting

•  gebrek aan resultaatmeting

•  geen kostentoerekening aan resultaten

•  geen nulmeting beschikbaar

•  het ontbreekt de instelling aan instrumentarium en deskundigheid

•  het ontbreekt de gemeente aan tijd en deskundigheid

•  onvoldoende politieke wil en doorzettingsvermogen

Het maken van een prestatieplan

In de kern horen prestatieplannen de volgende elementen te bevatten:

•  relatie met maatschappelijke vraag en gemeentelijk beleid

•  weergave van de prestaties volgens het SMART-principe

•  relevante resultaatindicatoren

•  kosten van de prestaties

•  verantwoordingsafspraken

 

De te nemen stappen zijn:

•  Overleg met de gemeente over het beleid, de beleidsdoelstellingen en het daarop te formuleren prestatieaanbod;

•  Het maken van kostprijsberekeningen gerelateerd aan de te leveren prestaties;

•  Het schrijven van het prestatieplan, met relaties naar het beleid en de te hanteren prestatie-indicatoren.

 

De ontwikkeling naar prestatiesturing vergt een aantal jaren. TracÚ begeleidt instellingen bij het maken van prestatieplannen. We hebben hiermee ervaring sinds 1993.