Actueel
   
Multifunctionele accommodaties

Samenwerking tussen woon-, zorg- en welzijnsinstellingen in multifunctionele accommodaties, vergt een eenduidige visie op de exploitatie van de accommodatie. Hiervoor wordt bij voorkeur een ondernemingsplan gemaakt. De zakelijke leiding van de accommodatie zal de doelstellingen uit dit plan moeten realiseren.

In 2018 is het beheerplan gemaakt voor de te realiseren MFA Zwammerdam. In 2017 is gewerkt aan plannen voor twee mfa's. De afgelopen jaren zijn er in Noord-Holland onderzoeken en adviestrajecten gedaan voor 4 typen mfa's: dorpshuizen, brede scholen, complexe mfa's en wijksteunpunten. Lees meer...

Effectief subsidiëren

Gemeenten en provincies hebben subsidierelaties met een groot aantal instellingen in hun werkgebied. Aan de rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency van de eigen subsidieprocessen worden steeds hogere eisen gesteld, mede onder invloed van de lokale rekenkamers. In samenwerking met het SGBO/ BMC heeft Tracé hiervoor een tweedaagse training ontwikkeld. De training wordt op maat van uw gemeente incompany gegeven of als open training.

Om de mogelijkheden van verbetering van uw subsidieproces na te gaan en kansen voor bezuinigingen te inventariseren kunt u ook de checklists invullen: checklist sturen op prestaties of beslisboom bezuinigingsmogelijkheden.

Prestatieplan

Al ruim 10 jaar maakt Tracé prestatieplannen voor gesubsidieerde instellingen. We hebben goede en heldere methodieken om een oude kostenbegroting en jaarplan om te zetten naar een prestatieplan. Dit prestatieplan vormt een goede basis voor een instelling en de gemeente om subsidie- en prestatieafspraken te maken, daarop te monitoren, bij te sturen en uiteindelijk af te rekenen. Voor 2018 is het tot stand brengen van een BCF - overeenkomst voor Katwijk begeleid. Voor 2017 is het prestatieplan gemaakt voor Welzijn Lisse/Hillegom.

Contracteren welzijnswerk Steeds meer gemeenten gaan contractrelaties aan met welzijnsaanbieders. Het is dan de kunst om vanuit het gemeentelijke beleid SMART-doelen te formuleren en daarop een opdracht te formuleren die leidt tot een goede inzet van het welzijnswerk. In een aantal gemeenten zijn en worden hierop nu opdrachten uitgevoerd. Het kan gaan om afrekenbare subsidieovereenkomsten en ook om een privaatrechtelijke overeenkomst.
Dorpswinkels

In opdracht van de provincie Noord-Holland is onderzoek verricht naar de economische mogelijkheden van dorpswinkels in kleine kernen. Het blijkt dat er in kernen onder de 2.000 inwoners nog nauwelijks economisch draagvlak aanwezig is om een dorpswinkel te exploiteren. Voor kleine kernen is het de kunst om in 'winkels' zinvolle combinaties te vinden tussen commerciële en niet-commerciële dienstverlening, soms ook met inzet van vrijwilligers. In de rapportage zijn verschillende concepten daarvoor beschreven. Er zijn haalbaarheidsonderzoeken en bedrijfs- en realisatieplannen gemaakt voor verschillende dorpswinkels.

Fusie welzijnsorganisaties De markt voor welzijn is enorm in ontwikkeling. Dat dwingt welzijnsorganisaties na te denken over hun toekomst en hun positionering. Welzijnorganisaties gaan over de gemeentegrens heen werken. Ze gaan zich specialiseren. Er wordt gefuseerd en er worden nieuwe allianties aangegaan. Tracé is betrokken bij strategieformulering van (welzijns)organisaties en ook bij de het verkennen en de realisatie van fusies. In 2016 is gewerkt aan een fusie van welzijnsinstellingen in Zuid-Holland. Lees meer ......
Sponsoring en uw accommodatie Op 30 juni was de slotbijeenkomst van dit project in de multifunctionele accommodatie Wijkwaard te Alkmaar. De resultaten van het project MFA-sponsorformules zijn gepresenteerd. Het blijkt dat goed gebruik van sponsoring fiks kan schelen in de exploitatiekosten van dorpshuizen en multifunctionele accommodaties. Lees meer....
Publicaties Een lijst met publicaties van ons bureau