Multifunctionele accommodaties
 

Samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van Multifunctionele Accommodaties (MFA's) kan op verschillende manieren gestalte krijgen. De ervaring is dat hoe meer organisaties betrokken zijn, hoe complexer de samenwerking en des te groter is de onderlinge afhankelijkheid. De kunst is om te streven naar eenvoud in de samenwerking.

Anderzijds geldt, dat als meer organisaties betrokken zijn, dat het dienstenpakket voor klantengroepen dan ook groter kan zijn. Dit bevordert de mogelijkheden voor een goede exploitatie.

Het is de uitdaging om een goede balans te vinden tussen de complexiteit van de samenwerking en de te leveren toegevoegde waarde.

4 Succesfactoren om een MFA te realiseren en een goede exploitatie te bereiken

1. Inspirerende trekker en commitment

Iemand moet drager zijn van het idee om een MFA te realiseren. Deze trekker moet partijen (andere organisaties) inspireren om deel te nemen in het concept. Echte betrokkenheid bij andere organisaties ontstaat als zij voldoende ruimte krijgen hun eigen doelen in de MFA te realiseren. De trekker zal voldoende uithoudingsvermogen moeten hebben om de betrokkenheid van anderen (waaronder de gemeente) te realiseren.


2. Borging van afspraken

Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over de ontwikkeling van het gebouw en over de rol van partijen (eigendom, beheer, hoofd- en onderhuur, exploitatie). De borging van afspraken kan vorm krijgen in:

  • een intentieovereenkomst voor gezamenlijke planontwikkeling;
  • een samenwerkingsovereenkomst voor gebouwrealisatie;
  • een exploitatieovereenkomst voor de gebruiksperiode
  • een ondernemingsplan (zie 3.)

3. Eenduidige zakelijke leiding

De MFA is te beschouwen als een onderneming. Voor de exploitatie van het gemeenschappelijke deel (receptie, ontmoetingsruimte, zalenverhuur, horeca,..) wordt een ondernemingsplan gemaakt. Voor de uitvoering daarvan wordt een zakelijk leider aangesteld, die binnen de context van het plan kan optreden als ondernemer.

Het is de bedoeling om zo het belang van de MFA goed te dienen en de belangen van individuele organisaties daarin een plek te geven. Voorkomen wordt dat de ontwikkeling van de MFA al te zeer afhankelijk wordt van ontwikkelingen bij een enkele organisatie.


4. Streven naar win-win, bereidheid tot inleveren

De organisaties gezamenlijk kunnen meer diensten realiseren voor hun klantengroepen. Dat is de kracht van de multifunctionaliteit. Een MFA is meer dan een bedrijfsverzamelgebouw waarin ieder zijn eigen ruimte huurt. Gezamenlijke producten zijn dagarrangementen, WonenPlus, gemeenschappelijke activiteitenprogramma's en een dienstverleningsloket. Er zit ook veel organisatiewinst in een gemeenschappelijk aanbod voor verschillende doelgroepen (gehandicapten, ouderen, wijkbewoners, ..). Gemeenschappelijkheid ontstaat er alleen als er voldoende oog is voor elkaars belangen en er een bereidheid is daarnaar te handelen.


Projectervaringen met MFA's:

Adviseur:

Heerhugowaard

. Visie op ontmoetingsfunctie en wijkcentra (2013)

. Plan exploitatie en beheer MFA De Horst (2013)

Wijksteunpunt Edam

. opstellen projectplan voor realisatie (2008)

. begeleiden realisatie (2009)

MFA Nibbixwoud

. opstellen bedrijfsplan (2011)

. opstellen program van eisen (2008 - 2009)

Bredescholen

. Beets, haalbaarheidsonderzoek (2009 - 2010)

. Schermerhorn, haalbaarheidsonderzoek (2009 - 2010)

Dorpshuizen en dorpsservicepunten

. Warder, haalbaarheidsonderzoek en bedrijfsplan (2008)

. Stompetoren, haalbaarheidsonderzoek (2009)

. Beets, haalbaarheidsonderzoek (2009)

. West-Graftdijk, haalbaarheidsonderzoek en bedrijfsplan (2008 - 2009)

MFA Waterrijck, Heemskerk

. opstellen exploitatieplan voor de stichting Welschap (2006)

Deadia, Vrouw- en kindcentrum Amersfoort

. opstellen bedrijfsplan (2006)

MFA Wijkwaard, Alkmaar

. Begeleiden stuurgroep (2002 - 2004);

. Opstellen projectplan om te komen tot samenwerking;

. Realisatie overleg- en samenwerkingsstructuur;
· Begeleiding realisatie samenwerkingsproducten Wijkinformatiepunt en WonenPlus;
· Opstellen ondernemingsplan (2004);

Ontwikkelaar:
Realisatie in samenwerking met 5 welzijnsorganisaties in Noord-Holland van de volgende projecten (2004 - 2005):

  • Wijkvaria, gericht op een gemeenschappelijk activiteitenaanbod voor verschillende doelgroepen in MFA's;
  • Participatie bij (ver)nieuwbouw van MFA's door toekomstige gebruikers;
  • Wijkcentrumvrijwilligers, gericht op werving, training en behoud van vrijwilligers in MFA's;

Onderzoeker:

. Benchmark dorpshuizen gemeente Medemblik (2012)

. Benchmark Dorpshuizen, i.s.m. Primo-nh (2008)

. Benchmark Brede Scholen, i.s.m. Primo-nh (2007)

Inleider:
· Project Impuls bijeenkomst;
· Bouwdag, college bouw ziekenhuisvoorzieningen


De rollen van procesbegeleider, bemiddelaar en projectleider in een complexe omgeving, worden ook in andere sectoren vervuld. Te noemen zijn: welzijn, arbeidsmarkt en milieu; daarnaast is gewerkt aan planvorming en reorganisatie in de profit en non-profit-sector.


Trainingen in relatie tot ontwikkeling MFA's:

In samenspraak met de klant kunnen onder meer de volgende trainingen worden verzorgd:
· projectmanagement
· creatief onderhandelen
· individuele coaching

 

Links:

Aedes Arcares Kenniscentrum wonen-zorg