Welzijn
   

Ontwikkelingen welzijnsorganisaties

De markt en omgeving van welzijnsorganisaties zijn sterk in ontwikkeling. Belangrijke ontwikkelingen zijn o.a.:

 • Aanbesteding van (delen) van het welzijnswerk.
 • WMO, extramuralisering en verandering AWBZ, waardoor de dienstverleningsvraag van ouderen verandert, alsmede het samenwerkings- en concurrentieperspectief met zorg- en woonaanbieders.
 • Bredeschoolontwikkeling, waardoor er een afstemmingsbehoefte is met onderwijs rondom vroeg-, voor- en naschoolseopvang en activiteitenaanbod.
 • De opbouwwerker in de rol van bruggenbouwer in plaats van belangenbehartiger.
 • Versterkte behoefte aan wijkgerichte integratie.
 • Steeds meer vraag naar projecten, waarvoor tijdelijke financiering beschikbaar is.
 • Steeds indringender vraag vanuit gemeenten naar verantwoording van geleverde diensten en de kosten daarvan, gevoegd bij de wens tot benchmarking.
 • Vermindering structurele subsidie sociaal-cultureel werk.
 

Welzijnsorganisaties anticiperen en reageren daarop:

 • het productassortiment wordt aangepast
 • er worden diverse samenwerkingsverbanden aangegaan
 • organisaties krijgen een product- en marktgerichte structuur
 • management en medewerkers worden hierop getraind (ook op leren 'zeggen wat je doet', 'doen wat je belooft' en helder maken dat niet alles kan)
 • het vermogen tot beleidsvoering wordt versterkt, o.a.door met betere verantwoordings- en resultaatgerichte werkmethoden
   

Verrichte projecten:

 • trainingen strategie, markt- en outputgericht werken in welzijnsorganisaties, voor directies, management en medewerkers en implementatie daarvan in beleids-, jaar- en projectplannen;
 • opstellen ondernemings- en prestatieplannen voor diverse welzijns- en welzijn gerelateerde organisaties (algemene welzijnsorganisaties, maatschappelijke dienstverlening, sportstichtingen, kinderopvang, servicediensten aan huis);
 • ontwikkeling naschool@ctief als alternatief voor traditionele naschoolse opvang;
 • opstellen Handboek WonenPlus;
 • begeleiden en leiden diverse samenwerkingsprojecten tussen welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorginstellingen;
 • fusies; planontwikkeling, projectleiding en begeleiding bij realisatie;
 • begeleiding structuurverandering en cultuuromslag diverse welzijnsorganisaties;